PROJEKT "SZKOŁA WSPÓŁPRACY"

W październiku bieżącego roku nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Jest to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, która jest odpowiedzialna za realizację głównych zadań projektu. Przez cały okres trwania tego przedsięwzięcia, jego działania opiniować będzie Społeczny Komitet Doradczy, w skład którego wchodzić będą przedstawiciele organizacji pozarządowych, federacji, organizacji, portali edukacyjnych, mediów i innych instytucji. Do współpracy zaproszeni zostaną także przedstawiciele Forum Rodziców oraz przedstawiciele Koalicji Organizacji Pozarządowych na Rzecz Samorządów Uczniowskich. Projekt rozpoczął się w marcu 2013 roku i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty. Do projektu zakwalifikowano 1034 przedszkola i szkoły z całej Polski. W tej grupie znalazło się również Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (czyli nasza szkoła )

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Rozwiązania te zostaną przygotowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, ogólnopolskich badań sondażowych dotyczących opinii i postaw w każdej z grup (dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie) oraz konsultacji, a następnie upowszechnione w postaci podręczników.

Wdrożenie modelowych programów współpracy w uczestniczących w projekcie szkołach i przedszkolach ma w dalszej perspektywie zainspirować środowiska szkolne i przedszkolne w całym kraju do wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w swoich placówkach. Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola.

Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół – ale także do tzw. otoczenia szkoły – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Udział przedstawicieli tych środowisk w projekcie ma na celu zapewnienie z ich strony wsparcia dla szkół i przedszkoli w procesie ich uspołeczniania.

Z każdej ze szkół do projektu wybranych zostało po 6 przedstawicieli (2 rodziców, 2 uczniów i 2 nauczycieli), , którzy wezmą udział w specjalnie dla nich opracowanych szkoleniach i warsztatach. W naszej szkole przedstawiciele zostali już wybrani przez Radę Rodziców, Radę Uczniowską i Radę Pedagogiczną.

W ramach projektu szkoły i przedszkola otrzymają wsparcie w postaci szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie umiejętności podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole. Uczestnikom projektu zapewniona zostanie także indywidualna opieka ekspertów, którzy pomogą w stworzeniu odpowiedniego dla każdej szkoły i przedszkola programu współpracy z uczniami i rodzicami. W sumie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie ponad 6600 uczestników. Uczestnicy projektu od listopada 2013 r. do czerwca 2014 r. w podziale na trzy grupy (uczniowie, rodzice, nauczyciele) będą brać udział w specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach. Z kolei do udziału w warsztatach, które rozpoczną się w pierwszym kwartale 2014 roku, uczestnicy zostaną połączeni w zespoły przedstawicieli każdej z wymienionych grup.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli będą miały na celu wyjaśnienie znaczenia roli oraz praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie do ich aktywnego w nim uczestnictwa.

Uczniowie wezmą udział w szkoleniach dotyczących m.in. uprawnień i sposobów działania samorządu uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy w ramach samorządu, jak również z nauczycielami i dyrekcją.

Dla rodziców odbędą się szkolenia z zakresu uprawnień rad rodziców, praw rodziców w szkole, dobrych praktyk działań rodziców w przestrzeni szkolnej oraz zasad skutecznej współpracy z dyrekcją. Po zakończeniu etapu szkoleń, zespoły szkolne i przedszkolne zostaną zaproszone na dwa warsztaty, które będą służyły zaprojektowaniu i wdrożeniu działań, ułatwiających współpracę i większe uczestnictwo rodziców i uczniów w życiu szkoły i przedszkola. Wspólna praca rodziców, uczniów i nauczycieli w trakcie warsztatów oraz poza nimi na terenie szkoły zaowocuje opracowaniem indywidualnego, szytego na miarę szkolnego lub przedszkolnego programu współpracy. Warsztaty realizowane będą w 2014 roku. W ramach projektu zorganizowane zostaną także oddzielne spotkania szkoleniowe adresowane do „otoczenia” szkoły, czyli urzędników samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Ich celem będzie zachęcenie przedstawicieli tych grup do wspierania uspołecznienia szkoły, poprzez pokazanie możliwości prawnych w tym obszarze oraz wskazanie korzyści, jakie odnosi społeczność lokalna dzięki szkole, która stanowi przestrzeń wzmacniania kapitału społecznego. W ramach projektu uruchomione zostaną również 2 internetowe portale edukacyjne dla uczniów i rodziców. JUŻ OD LISTOPADA 2013 ROKU ZACHĘCAMY DO ICH ODWIEDZANIA. Będą one upowszechniały efekty realizacji projektu, przekazując wszystkim zainteresowanym wiedzę dotyczącą pojęcia współpracy w środowisku szkolnym. Zaplanowano także organizację dwóch ogólnopolskich konferencji oraz publikację raportu upowszechniającego.

18 października 2013 r. odbyła się konferencja otwierająca projekt, prezentująca jego założenia. Udział w niej wzięły pani dyrektor Sylwia Jaśkiewicz i pani Małgorzata Leszczyńska, które będą reprezentowały dyrekcję i nauczycieli naszej placówki w projekcie.

Zapraszamy na oficjalną stronę www projektu: www.szkolawspolpracy.pl

dodano 26.11.2013r.